Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

                                     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – PHÒNG KHQS

STT

NỘI DUNG

MẪU BIỂU

1

Đề tài cấp Nhà nước(TTHC_DTNN_BO.Zip)

Xây dựng nhiệm vụ (TTHC_DTNN1_Mau.Zip)Quản lý thực hiện (TTHC_DTNN2_Mau.Zip)Văn bản hỗ trợ  (TTHC_DTNN2B_Mau.Zip)Nghiệm thu đề tài  (TTHC_DTNN3_Mau.Zip)

2

Đề tài cấp Bộ Quốc phòng
(TTHC_DTNN_BO.Zip)

Xây dựng nhiệm vụ (Đề tài cấp BQP) 
(TTHC_BQP1_Mẫu.Zip)Quản lý thực hiệnVăn bản hỗ trợNghiệm thu đề tài

3

Đề tài cấp Học viện
(TTHC_DTHV.Zip)

Các mẫu biểu và Văn bản Hỗ trợ 
(TTHC_DTHV_Mẫu.Zip)

4

Đề tài NCKH sinh viên 
(TTHC_SinhViên.Zip)

Các mẫu biểu

5

Chức danh Sĩ quan CM – KT - NV

Các mẫu biểu và văn bản hỗ trợ

6

Xét chức danh Giáo sư – Phó Giáo sư  (TTHC_GS_PGS.Zip)

Các mẫu biểu và văn bản hỗ trợ

7

Đăng ký sáng kiến
(TTHC_SK.Zip)

Các mẫu biểu 
(TTHC_SK_Mẫu.Zip)

8

Hợp đồng kinh tế 
(TTHC_BKT.Zip)

Mẫu biểu hợp đồng 
(BKT_HD_vaMauLiênQuan.Zip)

9

Do Ban Kinh tế quản lý

Thủ tục thanh toán 
(BKT_HD_ThanhToan.Zip)

Hình ảnh tiêu biểu