Liên hệ


Địa chỉ: Tầng 6, Nhà S4

Điện thoại: 069.515301; 04.8544248

E-mail: p6@mta.edu.vnkhcn_mta@yahoo.com.vn

Ban Kinh tế

    Điện thoại: 069.515301; 04.8544248

Ban Kế hoạch Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: 069.515303

Bộ phận sử

Điện thoại: 069.515306