Giới thiệu chung

Phòng Khoa học Quân sự được thành lập ngày 07/01/1977. Tổng quân số của phòng là 13 đồng chí bao gồm 03 ban: Ban Kế hoạch, Ban Kinh tế, Ban Lịch sử - Tổng kết.

       Phòng KHQS có chức năng nhiệm vụ:

       Là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện về hoạt động KHQS và thực hiện quản lý hoạt động KHQS. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện, quản lý công tác Khoa học Quân sự.

     Xây dựng và quản lý thực hiện kế hoạch KHQS hàng năm, dài hạn. Quản lý chương trình, đề tài, dự án KHQS, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sở hữu công nghiệp; biên soạn tiêu chuẩn, chuyển giao công nghệ theo phân cấp của Bộ Quốc phòng. Xây dựng và quản lý tiềm lực
KHQS. Phối hợp tiến hành hoạt động thông tin KHQS.

       Quản lý, tổ chức, hợp tác KHQS trong và ngoài nước. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KHQS. Tổ chức và quản lý việc thử nghiệm kết quả nghiên cứu dịch vụ và tư vấn KHQS.

       Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm kết quả hoạt động KHQS.

       Là cơ quan thường trực cho các Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Hội đồng chức danh giáo sư, Hội đồng xét sáng kiến của Học viện và quỹ phát triển KHQS.

       Quản lý các hợp đồng kinh tế, các dự án, các doanh nghiệp của Học viện.

       Biên soạn các công trình khoa học Lịch sử - Tổng kết.    

Hình ảnh tiêu biểu