Các đề tài đã nghiệm thu

            KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010.

  TT

   DỰ ÁN, ĐỀ TÀI, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

SỐ LƯỢNG

1

Sản phẩm tiêu biểu đưa vào áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao

13

2

Công trình đặc biệt đã triển khai trên biển và đất liền

05

3

Dự án xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm

03

4

Dự án KHCN, SXTN cấp Bộ Quốc phòng

02

5

Đề tài thuộc Chương trình trọng điểm và độc lập cấp Nhà nước

10

6

Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước theo Nghị định thư

01

7

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước

06

8

Đề tài cấp Bộ Quốc phòng

22

9

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Quốc phòng

11

10

Đề tài áp dụng thử cấp Bộ Quốc phòng

09

11

Đề tài cấp ngành

09

12

Đề tài cấp Học viện

161

13

Đề tài NCKH của học viên, sinh viên

678

14

Sáng kiến, giải pháp sáng tạo kỹ thuật

44

15

Hợp đồng dịch vụ KH&CN triển khai cho các đơn vị

415

 16

Số lượng sản phẩm (vật tư kỹ thuật) phục vụ sửa chữa và cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các quân binh chủng.

215

17

Số lượng sản phẩm phục vụ huấn luyện các đơn vị

236

Hình ảnh tiêu biểu