Giới thiệu chung

Thành lập ngày 28.10.1966, Phòng Đào tạo là một trong những cơ quan đầu mối trọng yếu của Học viện. Theo chức năng được phê duyệt, Phòng có nhiệm vụ tham mưu đề xuất các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác đào tạo của Học viện; tổ chức điều hành quá trình đào tạo cao đẳng, đại học, bồi dưỡng ngắn hạn v.v;

 Trong nhiều năm qua Phòng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo với lưu lượng liên tục tăng, hình thức đào tạo đa dạng, đối tượng đào tạo phong phú, địa bàn đào tạo ngày một mở rộng. Kết quả hoạt động của Phòng Đào tạo có ảnh hưởng rất lớn đến qui mô, tiến độ, chất lượng, hiệu quả hoạt động và uy tín của Học viện. Qua 43 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng Đào tạo đã có sự lớn mạnh vượt bậc, đã và đang hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Học viện giao.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đươc cấp trên giao. Nhiều đồng chí đã trưởng thành và hiện nay đang giữ trọng trách cao trong Học viện, Quân đội.

Hình ảnh tiêu biểu