Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo hệ kỹ sư quân sự của mỗi ngành do Học viện xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng quy định. Chương trình khung gồm cơ cấu nội dung các môn học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bố thời gian đào tạo giữa các môn học cơ bản và chuyên ngành, giữa lý thuyết và thực hành, thực tập.

            Chương trình đào tạo gồm các khối kiến thức:

            - Khối kiến thức đại học đại cương

            - Khối kiến thức cơ sở ngành

            - Khối kiến thức chuyên ngành

           - Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn (ngoài nội dung quy định của chương trình đại học đại cương)

            - Khối kiến thức quân sự chung

            - Khối kiến thức quân sự chuyên ngành

           Các chuyên ngành đào tạo hệ kỹ sư quân sự:

   

 TT

Ngành/Chuyên ngành đang đào tạo tại Học viện

Mã ngành/

C.ngành

Phiên theo tên ngành tương ứng trong thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT

I

Ngành Xây dựng

52580201

KT công trình xây dựng

1.1

CN Công trình quốc phòng

5258020101

CN Công trình quốc phòng

1.2

CN Cầu đường

5258020102

CN Cầu đường

1.3

CN Xây dựng sân bay

5258020103

CN Xây dựng sân bay

1.4

CN Xây dựng DD & CN

5258020104

CN Xây dùng DD & CN

II

Ngành Công nghệ hóa học

52510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

2.1

CN Phòng hóa

5251040101

CN Phòng hóa

2.2

CN Thuốc phóng thuốc nổ

5251040102

CN Thuốc phóng thuốc nổ

3

Ngành Công nghệ thông tin

52480201

Công nghệ thông tin

3.1

CN Công nghệ thông tin

5248020101

CN Công nghệ thông tin

3.2

CN Địa tin học

5248020102

CN Địa tin học

4

Ngành Cơ khí

52520103

Kỹ thuật cơ khí

5

Ngành Cơ điện tử

52520114

Kỹ thuật Cơ điện tử

5.1

CN Cơ điện tử

5252011401

CN Cơ điện tử

6

Ngành Công nghệ vật liệu

52510402

Công nghệ vật liệu

6.1

CN Công nghệ vật liệu

5251040201

CN Công nghệ vật liệu

7

Ngành Điện, Điện tử

52520201

Kỹ thuật Điện, Điện tử

Hình ảnh tiêu biểu