Lĩnh vực nghiên cứu

 

Các lĩnh vực NCKH của khoa Kỹ thuật điều khiển:

                +  Điều khiển tự động trong các tổ hợp vũ khí và trang bị quân sự.

                + Tích hợp các hệ thống tự động hóa chỉ huy và điều khiển;

                + Thiết kế, chế tạo các hệ thống điều khiển thiết bị bay;

                + Cải tiến, nâng cấp các hệ thống và tổ hợp vũ khí có điều khiển;

                + Tự động hóa đo lường và điều khiển;

                + Thiết kế, chế tạo các hệ thống huấn luyện trắc thủ;

                + Thiết kế, chế tạo và sản xuất các giá thử tự động công nghệ cao;

                + Thử nghiệm các hệ thống ĐK-TBB bằng công nghệ mô phỏng;

                + Xử lý số, xử lý tối ưu và thích nghi tín hiệu;

                + Công nghệ xử lý và bám ảnh động;

                + Công nghệ nhận dạng đối tượng ( âm thanh, chữ viết);

                + Công nghệ lập trình ứng dụng cho các loại đối tượng;


Hình ảnh tiêu biểu