Hội nghị, Hội thảo

- Hội nghị Toàn quốc về Tự động hóa VCCA 2011;

- Hội nghị Toàn quốc về Cơ điện tử VCM 2012;

- Hội nghị Toàn quốc về Tự động hóa VCCA 2013;

- Hội nghị Toàn quốc về Cơ điện tử VCM 2014;

Hình ảnh tiêu biểu