Tổ chức

Về tổ chức, Khoa được chia thành 4 Bộ môn cơ sở và 1 Trung tâm  gồm Bộ môn Tự động và Kỹ thuật tính, Bộ môn Kỹ thuật điện, Bộ môn Điện tử y sinh, Bộ môn Tên lửa, Trung tâm Kỹ thuật điều khiển và thiết bị bay


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN


Hình ảnh tiêu biểu