Hội đồng Khoa học

1

PGS.TS. Phạm Trung Dũng - Chủ nhiệm Khoa

Chủ tịch

2

PGS.TS. Phạm Tuấn Thành - Phó Chủ nhiệm Khoa

Thư ký

3

GS. TSKH. Nguyễn Công Định, GĐ Học viện

Ủy viên

4

GVC. TS. Trương Đăng Khoa - Chủ nhiệm Bộ môn

Ủy viên

5

GVC. TS. Đoàn Thế Tuấn

Ủy viên

6

GVC. TS Lê Thanh Phong, Phó Chủ nhiệm BM

Ủy viên

7

GVC. TS Nguyễn Mạnh Cường, Chủ nhiệm Bộ môn

Ủy viên

8

GVC. TS.  Cao Hữu Tình, Phó Chủ nhiệm BM

Ủy viên

9

GVC. TS. Nguyễn Thanh Tiên - Phó Chủ nhiệm BM

Ủy viên

Hình ảnh tiêu biểu