Cán bộ Giảng viên

Khoa KTĐK có tổng số 96 đồng chí cán bộ, giáo viên trong đó:

- PGS: 03 đ/c

- Tiến sĩ: 25 đ/c

- Thạc sĩ: 42 đ/c

- Kỹ sư: 29 đ/c

Hình ảnh tiêu biểu