Ban chủ nhiệm Khoa

 

Chủ nhiệm Khoa
PGS.TS. Phạm Trung Dũng

- Phụ trách chung

- Quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế

- Quy hoạch và phát triển đơn vị

- Công tác tổ chức cán bộ

- Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật điều khiển và thiết bị bay

ĐT liên hệ: 0985.692.463

  
Phó chủ nhiệm Khoa

                        GVC. TS. Nguyễn Hữu Sơn

- Phụ trách đào tạo theo chương trình tiên tiến Việt - Nga

- Công tác tổ chức cán bộ

- Công tác quân sự, hành chính

ĐT liên hệ: 0917.678.889

 


  

        

 Phó chủ nhiệm Khoa

                       PGS. TS. Phạm Tuấn Thành

- Phụ trách đào tạo

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Quản lý cơ sở vật chất

ĐT liên hệ: 0904.177.968


 

Hình ảnh tiêu biểu