Giới thiệu chung

     Bộ môn Tên lửa có nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành quân sự cho các đơn vị trong toàn quân.

    Tổng số cán bộ giáo viên của Bộ môn: 32 trong đó:

+ 11 Trực tiếp giảng dạy

+ 08 Trợ giảng

+ 07 giáo viên thực hành

+ 04 NCS sinh hoạt tại bộ môn

+ 03 đi đào tạo tại Nga

        Tổ chức của bộ môn gồm: 03 người trong BCN; 01 Trưởng PTN; 04 trưởng nhóm môn học.

Hình ảnh tiêu biểu