Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật Điện, tiền thân là Bộ môn Thiết bị điện, được thành lập ngày 19/08/1972, thuộc khoa Trang bị cơ điện. Năm 1980, bộ môn Thiết bị điện tách thành 2 bộ môn: bộ môn Thiết bị điện và bộ môn Phát dẫn điện. Năm 1983, bộ môn Phát dẫn điện đổi thành bộ môn Thiết bị điện và bộ môn Thiết bị điện đổi thành bộ môn Kỹ thuật Điện. Đến tháng 09/1993, Học viện Kỹ thuật Quân sự quyết định sát nhập hai bộ môn thành bộ môn Kỹ thuật Điện, thuộc khoa Động lực. Tháng 07/1998, bộ môn Kỹ thuật Điện được chuyển về khoa Kỹ thuật Điều khiển cho tới nay.

       Tổng số cán bộ, giáo viên của Bộ môn gồm 21 người, trong đó: 01 PGS, 07 TS, 10 ThS, 3 KS, có 04 GVC, 09 GV, 04 TG và 03 GVTH.

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

1. PGS. TS. Phạm Tuấn Thành, Chủ nhiệm Bộ môn

- ĐT: 0904.177968                    E-mail: ptuanthanh1@yahoo.com

- Ngày sinh: 16/8/1972

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung.

2. GVC. TS. Nguyễn Thanh Tiên, Phó Chủ nhiệm Bộ môn

- ĐT: 0944.963959          E-mail: ngttien2002@yahoo.com

- Ngày sinh: 17/10/1973

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác đào tạo, công tác Đảng

3. GV. TS. Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ nhiệm Bộ môn

- ĐT:    0964.568899        E-mail: sonhuongjp@gmail.com

- Ngày sinh:

- Nhiệm vụ: Phụ trách NCKH, cơ sở vật chất, PTN.


Hình ảnh tiêu biểu