Giới thiệu chung

Bộ môn Tự động và KTT được thành lập năm 1998, có nhiệm vụ đào tạo cơ sở kỹ thuật ngành cho tất cả các chuyên ngành tại Học viện Kỹ thuật Quân sự: Điện tử, Cơ, Cơ điện, xây dựng, ô tô…, các lớp đào tạo theo địa chỉ và đào tạo chuyên sâu ĐKTĐ cho hệ dân sự.

       Tổng số cán bộ, giáo viên của Bộ môn gồm 30, trong đó: 15 trực tiếp tham gia giảng dạy; 05 trợ giảng; 03 giáo viên thực hành; 04 NCS sinh hoạt tại Bộ môn; 03 đi đào tạo tại Bỉ, Đài Loan và Hàn quốc.

      Tổ chức của Bộ môn gồm: 03 người trong BCN; 01 Trưởng PTN; 03 Trưởng nhóm môn học: nhóm lý thuyết điều khiển tự động, nhóm cấu trúc máy tính, nhóm công nghệ.

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

1. GVC. TS. Trương Đăng Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn 

- ĐT:    0983.067601        E-mail: khoahn@yahoo.com

- Ngày sinh: 12/12/1967

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

2. GVC. TS. Nguyễn Trần Hiệp, Phó Chủ nhiệm Bộ môn

- ĐT:    0913.211822        E-mai: hiepnguyentran@vnn.vn

- Ngày sinh: 07/04/1962

- Nhiệm vụ: Phụ trách nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, PTN; công tác Đảng

3. GVC. TS.  Phạm Văn Nguyên, Phó Chủ nhiệm Bộ môn

- ĐT:    0984.568916        E-mail: nguyentula2000@yahoo.com

- Ngày sinh: 1974

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác đào tạo


Hình ảnh tiêu biểu