Thành tích, Khen thưởng

Thành tích tiêu biểu

* Về Đào tạo:
            + Đào tạo trên 3500 kỹ sư các loại hình và hàng ngàn cử nhân.
            + Đào tạo trên 500 thạc sỹ kỹ thuật.
            + Hướng dẫn, tham gia hướng dẫn 42 Tiến sĩ.
            + Hiện đang hướng dẫn 20 NCS.

* Về NCKH:
            + Chủ trì 03 đề tài KHCN cấp Nhà nước.
            + Chủ trì 23 đề tài KHCN cấp Bộ.
            + Chủ trì trên 70 đề tài cấp ngành, cơ sở.

* Tổng số bài báo đã công bố trong nước & Quốc tế (10 năm gần đây): 449 bài.

* Tổng số báo cáo tại các HNKH trong nước & Quốc tế (10 năm gần đây): 125 báo cáo.

Đã hướng dẫn nhiều đề tài NCKH cho học viên/sinh viên; nhiều đề tài đạt giải cao của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Quỹ Vifotec, Đoàn Thanh niên Quân đội.

* Biên soạn giáo trình, tài liệu:
           
117 đầu giáo trình/ tài liệu (ĐH, SĐH) với tổng số trên 20.000 trang in.

Hình ảnh tiêu biểu

           Hoạt động chung 

         Đào tạo sau đại học

 

            Hoạt động KHCN