Giới thiệu

                                                              

Lãnh đạo chỉ huy Khoa

                      
   Chủ nhiệm Khoa
      PGS.TS Nguyễn Văn Dũng

   (Lý lịch KH) 

                     

Phó chủ nhiệm Khoa

 GS - TS, NGƯT Chu Văn Đạt
 (Lý lịch KH) 

Lãnh đạo, Chỉ huy Khoa qua các thời kỳ

GS-TS, NGƯT Vũ Đức Lập
Phó CNK (2000-2004), CNK(2004-2013)

(Lý lịch KH)PGS - TS, NGƯT Lại Văn Định
Phó CNK (1991-2000), CNK (2000-2003)

 

PGS-TS, NGƯT Nguyễn Văn Tần
Chủ nhiệm Khoa (1984-2000)

(Lý lịch KH)
 

TS. Bùi Khắc Gầy
Phó CNK(2005–2009)


 
Lê Ngọc Liễn
Phó CNK, BTĐU (1984-1988)
ThS.Nguyễn Quốc Điệt
Phó CNK, BTĐU (1988-2003)


 Trần Ngọc Nhiễu
Phó CNK (1986-1989)

PGS.TS, NGƯT Hoàng Ngọc Thái
Phó CNK (1987-1991)


 
 TS. Trần Khắc Thiêm
Phó CNK (1984-1987)
PGS-TS. Lê Kỳ Nam
Phó CNK, BTĐU (2003 – 2005)
   
  TS. Đoàn Văn Thành
Phó CNK, BTĐU (2005–2009)

PGS.TS Nguyễn Hoàng Vũ

Phó CNK (2010–2017)


Hình ảnh tiêu biểu

           Hoạt động chung 

         Đào tạo sau đại học

 

            Hoạt động KHCN