Cán bộ giảng dạy

* Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên kỹ thuật, văn thư: 57 (Trong đó: 47 giáo viên)

      Giáo sư: 03                                                    Phó giáo sư: 05

      Nhà giáo ưu tú: 03                                         Tiến sĩ: 27

      Giảng viên chính: 17                                      Thạc sỹ: 14

      Giảng viên: 13                                                Trợ giảng: 09

      Trợ lý, văn thư: 02                                          Nhân viên kỹ thuật: 08

Số giảng viên của Khoa đang làm NCS trong và ngoài nước: 10

 

                                       DANH SÁCH GS, PGS, NGƯT

 

 GS Vũ Đức Lập
TS(1989),PGS (2002),GS (2012),NGƯT(2006)
PGS Lại Văn Định
TS(1985), PGS (1996), NGƯT (1998)
(Lý lịch KH)

PGS Nguyễn Văn Tần
TS(1980), PGS (1991), NGƯT (1996)

(Lý lịch KH)
PGS Hà Quang Minh
TS (1990), PGS (1996)
   
 PGS Nguyễn Hoàng Nam
 TS(1991), PGS (2002)
  (Lý lịch KH)
GS Đào Trọng Thắng
TS (1992), PGS (2003), GS (2016), NGƯT(2014) 
(Lý lịch KH)

 
 
PGS Vy Hữu Thành
TS (1989), PGS (2004)
(Lý lịch KH)
GS Chu Văn Đạt
TS (2001), PGS (2006), GS (2013), NGƯT(2014)
(Lý lịch KH)

 
  PGS Trần Quang Hùng
TS (2000), PGS (2006) 
(Lý lịch KH)

  PGS Lê Trung Dũng
TS(1999), PGS (2010)
(Lý lịch KH)
 
 
PGS Nguyễn Hoàng Vũ
TS(2006), PGS (2010)
(Lý lịch KH)
  PGS Nguyễn Văn Dũng
TS(2007), PGS(2012)
(Lý lịch KH)

Hình ảnh tiêu biểu

           Hoạt động chung 

         Đào tạo sau đại học

 

            Hoạt động KHCN