Tổ chức Đoàn thanh niên

Đoàn cơ sở khoa Động lực là tổ chức Đoàn 2 cấp, với 7 chi đoàn trực thuộc gồm: Chi đoàn Giáo viên, Chi đoàn Ô tô 11,Ô tô 12, Ô tô 13, Ô tô 14, Ô tô 15 và Cao đẳng ô tô 16. Hiện nay tổng số đoàn viên thanh niên của toàn Đoàn cơ sở là 312 đoàn viên.

 

                           DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Dũng      

Bí thư Đoàn cơ sở

Giáo viên bộ môn Ô tô quân sự

Số đt: 0988.650.995

Email:   vmdung.mta@gmail.com          

   

 

                       DANH SÁCH BÍ THƯ CÁC CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC

Họ và tên: Đào Duy Tùng

Bí thư chi đoàn Giáo viên

Điện thoại: 0987752224

Email: duytunghvktqs2010@gmail.com
 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Long

Bí thư chi đoàn OTO 11

Sinh viên lớp: OTO 11

Số đt: 0987470333

Email:


   

Họ và tên: Phạm Quyết Thắng

Bí thư chi đoàn CK12B

Sinh viên lớp: CK12B

Số đt: 01649611396

Email:

 

Hoạt động Đoàn