Các bộ môn trực thuộc Khoa Cơ khí

STT

Bộ môn

Văn phòng

Điện thoại

Chủ nhiệm Bộ môn

1

Cơ học máy

 S1-1114

 069.515.371

TS. Trần Quang Dũng

2


Cơ học vật rắn

 S1-1103

 069.515.367

PGS.TS. Phạm Tiến Đạt

3

Nhiệt thủy khí

 S1-1106

 069.515.369

TS. Nguyễn Trung Định

4

Chế tạo máy

 S1-1111

 069.515.368

 TS. Phạm Quốc Hoàng

5

Gia công Áp lực

 S1-1109

 069.515.372

TS. Nguyễn Trường An

6

Vật liệu & Công nghệ Vật liệu

 S1-1116

 069.515.370

TS. Nguyễn Văn Dương

7

Quản lý Khoa học và Công nghệ

 S1-1108

 069.515.524

TS. Trần Sơn Ninh


Hình ảnh tiêu biểu