Giới thiệu chung
          Khoa cơ khí được thành lập từ 20/01/1984, trên cơ sở các Bộ môn Công nghệ chế tạo của Khoa Trang Bị Cơ Điện (thành lập năm 1966) và các Bộ môn cơ sở chuyên ngành của Khoa Cơ Bản. Ngày đầu thành lập, Khoa gồm 5 Bộ môn, sau này do nhu cầu đào tạo chuyên ngành, Khoa đã thành lập thêm một số Bộ môn mới. Hiện nay Khoa Cơ khí được tổ chức thành 7 Bộ môn.

Khoa Cơ khí là một trong những đầu mối trực thuộc học viện, có bề dày về truyền thống đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Từ khi thành lập đến nay, Khoa Cơ khí luôn có đội ngũ đông đảo các nhà giáo và các nhà khoa học tâm huyết trong giảng dạy và say mê nghiên cứu khoa học.

Phấn đấu xây dựng khoa dẫn đầu về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực cơ khí ở Việt nam. Đào tạo nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hòa nhập được với môi trường làm việc trong nước và thế giới. Thực hiện nghiên cứu đổi mới công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, phục vụ đắc lực ngành công nghiệp Quốc phòng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham gia tích cực vào việc sáng tạo tri thức và các công nghệ cao, hỗ trợ giảng dạy thông qua tiếp nhận tri thức mới. Khoa Cơ khí xác định vai trò của mình đối với Quân đội và xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng chiến lược phát triển ngành học phù hợp, hòa nhập được với môi trường trong nước và thế giới, kết hợp có hiệu quả giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các chuyên ngành đào tạo.

Khoa Cơ Khí có chức năng đào tạo kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ về lĩnh vực cơ khí.

Các chuyên ngành đào tạo bậc đại học: 5 chuyên ngành

 - Công nghệ chế tạo máy

 - Công nghệ chế tạo vũ khí

 - Công nghệ chế tạo đạn

 - Gia công áp lực

 - Công nghệ vật liệu, Đúc -  Nhiệt luyện (CNCTM, CNCTVK, CNCTĐ)

          Các chuyên ngành đào tạo văn bằng 2: 2 chuyên ngành

                         - Chế tạo máy

                        - Gia công áp lực

          Các chuyên ngành đào tạo thạc sỹ: 6 mã ngành.

                        - Chế tạo máy

                        - Gia công áp lực

                        - Kỹ thuật vật liệu

                        - Cơ học vật thể rắn

                        - Cơ kỹ thuật

                        - Quản lý khoa học và công nghệ.

          Đào tạo tiến sỹ: 3 mã ngành

- Chế tạo máy

- Cơ kỹ thuật

- Cơ học vật thể rắn.

 

 

Hình ảnh tiêu biểu