Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2018

     Ngày 14/01/2019, Đảng ủy Học viện đã tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2018 nhằm quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019; Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2018 - 2019; Nghe báo cáo kết quả công tác KT, GS và tình hình thực hiện các mặt công tác: Bảo vệ an ninh, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Xăng dầu năm 2018 và cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019; Thông qua Quy chế lãnh đạo công tác xây dựng cơ bản. Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Học viện chủ trì Hội nghị.

p1danguy

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 của Đảng ủy Học viện. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá: “Học kỳ I năm học 2018 - 2019, Đảng ủy Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt công tác. Tập trung hoàn thành Đề án Quy hoạch phát triển Học viện đến năm 2030 và những năm tiếp theo; triển khai các nội dung thực hiện Chương trình hành động đáp ứng yêu cầu Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Dự án đầu tư xây dựng Nhà trường thông minh. Tiếp tục xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động dạy và học ngoại ngữ; thực hiện nghiêm kế hoạch, quy chế, quy định, nền nếp đào tạo. Hoạt động khoa học quân sự, hợp tác quốc tế, thông tin khoa học quân sự hiệu quả. Công tác quân sự hành chính tiếp tục được củng cố, chuyển biến tích cực. Thường xuyên đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị nền nếp; công tác xây dựng Đảng được tăng cường; tình hình chính trị tư tưởng trong Học viện ổn định, đoàn kết thống nhất cao”.

     Đảng ủy Học viện cũng thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trên mỗi mặt công tác. Học kỳ II năm học 2018 - 2019, Đảng ủy xác định cần tập trung lãnh đạo: “Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 và nhiệm vụ của Học viện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển Học viện đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Chương trình hành động đáp ứng yêu cầu Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Dự án đầu tư xây dựng Nhà trường thông minh và các nhiệm vụ của Học viện trong Đề án Điều chỉnh tổ chức Quân đội đến năm 2021. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, NCKH, trình độ ngoại ngữ cho các đối tượng. Tăng cường xây dựng Học viện chính quy trong mọi mặt công tác; rèn luyện năng lực chỉ huy, tác phong quân nhân, rèn luyện thể lực cho học viên. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo Học viện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

     Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Đảng ủy Học viên phiên cuối năm 2018 đã hoàn thành đúng chương trình, nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đảng ủy giao Cơ quan Chính trị nhanh chóng hoàn thiện các văn bản, tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Học viện.

Ban Tổ chức - Phòng Chính trị

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO