Thông báo về điểm trúng tuyển hệ đào tạo kỹ sư quân sự, dân sự năm 2018

Vui lòng xem nội dung thông báo điểm trúng tuyển hệ kỹ sư quân sự, dân sự và danh sách trúng tuyển trong các file đính kèm bên dưới.

Tệp tin đính kèm

  1. 2018_Thongbaodiemtrungtuyen_Chinhthuc_DANSU.doc 8/5/2018 7:58:03 PM
  2. 2018_Thongbaodiemtrungtuyen_Chinhthuc_QUANSU.doc 8/5/2018 7:58:03 PM
  3. Danhsachtrungtuyen_Thongbao.xlsx 8/5/2018 7:58:15 PM
  4. Danhsachxettuyen_DQH.xls 8/5/2018 7:58:31 PM

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO